fbpx

Ordførerens budsjettorientering for samstemmig budsjett 2023

Radio Rjukan18. desember 202215min
sporretime

Her gjengir vi ordfører Steinar Bergslands innledende ord til kommunestyrets behandling av budsjettet og økonomiplanen.

«Innledning til budsjett 2023

Økonomiplan 2023 – 2026 Tinn kommune – Kommunestyret 15.12.2021

Posisjonen, Tinn Arbeiderparti, Tinn Høyre og Fremskrittspartiet i Tinn har i fra økonomiplanarbeidet på våren, som vi la inn i budsjettarbeidet i fjor, med vedtak for rammer til budsjett og økonomiplan 2023 – 2026 i juni månd, og fra kommunedirektøren presenterte sitt budsjettforslag 1. november og frem til formannskapets behandling 22. november arbeidet frem et budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023 til 2026.

I høringsperioden fra formannskapet behandlet budsjett og økonomiplan, frem til i dag, har det blitt arbeidet partimessig, innenfor de ulike samarbeidskonstellasjonene, et arbeid som har gitt grunnlag og mandat til gruppelederne fra alle partiene i kommunestyre, for et budsjett og økonomiplan for 2023 – 2026 kommunestyret i Tinn kunne enes om.

Det er med stor glede undertegnede kan presentere posisjonens budsjettforslag, og formannskapets innstilling nå med tillegg fra Tinn Senterparti og Tinn SV som grunnlag til dagens behandling i kommunestyrets for et felles budsjettforslag for budsjettåret 2023 og økonomiplan 2023 – 2026.

Posisjonen sammen med Tinn SV og Tinn SP har forståelse for at kommunedirektøren må legge frem et saldert budsjett, og at det er mange føringer som ligger bak og til grunn for kommunedirektørens forslag til budsjett.

Fra Stasforvalteren i Vestfold og Telemark Statlige forventninger til kommunene – Til enhver tid overføringer, og ikke minst krav og føringer i statsbudsjettet – Lønns og prisvekst – Demografi/folketallsutviklingen i Tinn kommune (vi bli stadig færre unge og flere eldre) – Press fra storsamfunnet på kraftkommuner som vertskommuner for kraftanlegg, ref. Sanderud utvalg, utvalg for Inntektsutjevning, Høyprisbidrag og ikke minst kommunens egne handlingsregler.

Tidligere rådmenn, og nå kommunedirekterøren i Tinn har gjennom de siste periodene vært tydelige, veldig tydelige, på at kommunens lovpålagte tjenester må prioriteres, kommunens kostnader må ned. Tjenestene må til enhver tid tilpasses kommunens innbyggertall, alderssammensetning og behov. Kommunens drift må til enhver tid tilpasses kommunens inntekter, og at kommunens disposisjonsfond må styrkes.

Et samlet kommunestyre vil benytte anledningen til å gi honnør til enhetene i Tinn kommune som har arbeidet seg igjennom sine respektive tjenesteområders drift for å finne områder der det var muligheter å finne innsparinger og tilpasse enhetens tjenester innenfor kommunens økonomiske rammer, behov, og antall brukere. Vi vil også benytte anledningen til å gi honnør til kommunalsjefer, økonomisjef og kommunedirektøren for at de sent og tidlig har oppdatert oss med tall og ikke minst hva som ligger bak tallene.

Tinn kommune styrer sine budsjetter gjennom driftsrammer som fordeles etter behov og størrelse på tjenesteområdene:
Sentralt tjenesteområde, Oppvekst, inkludering og kultur, Helse -og Omsorg, Samfunn -og Miljø.

Skal Tinn kommune i årene fremover unngå krevende budsjettbehandlinger, uforutsigbarhet, og en diskusjon rundt penger som ikke finnes må det være en balanse mellom utgifter og inntekter. Det er viktig og helt nødvendig å følge kommunens vedtatte handlingsregler.

Posisjonen har fra budsjettarbeidet høsten 2019 ført en ansvarlig økonomisk politikk, og ved å benytte kommunens handlingsregler snudd en negativ kommuneøkonomi med positive netto driftsresultater som har bidratt til og bygge solide kommunale fond.

Posisjonen sammen med Tinn SP og Tinn SV er opptatt av Bolyst i hele Tinn kommune. Det er stor enighet om å opprettholde skolestrukturen som i dag, med ungdomsskole i Atrå og på Rjukan, tilbudet på Hovin skole skal bestå som i dag. Skal vi som kommune legge til rette for unge voksne med barn i barnehage, SFO og skole, opprettholder vi tilbudet på barnehage og i SFO som i dag. En bevilgning på kr. 200.000,- til teknologi for utvikling og styrking av et ubemannet bibliotektilbudet i Atrå vil gi mulighet for å utvidede bruken gjennom lengre åpningstider.

Vi opprettholder tilskuddet til Rjukan idrett for 2023 Rjukan idrett er et svært viktig tilbud som bidrar til en bredere gruppe av ungdom til Rjukan videregående skole, opprettholdelse av linjer, fag og antall elever, samt arbeidsplasser ved skolen.

Kommunestyret følger opp med flere tiltak direkte rettet mod bolyst:
Vi opprettholder forslaget i kommunedirektørens budsjett om rehabilitering av 7-er banen på Bjørn Myhres plass, og forskjønning/oppgradering av sentrum med spesielt fokus på byens parker som Bråvollparken og videre utvikling av Rjukan torg, og oppgradering/rehabilitering av Solspeilet.

Detaljprosjektering av en fleridrettshall på Stadion, gjennomføres før mai 2023 og klar til økonomiplanbehandling juni 2023.

Kino er et viktig bidrag til bolyst, kinotilbudet opprettholdes som i dag. Søkbare midler/kulturtilskudd opprettholdes som i 2022 med totalt kr. 647.000,- vi opprettholder løypetilskudd, og bidrag til Lions for vedlikehold av Månastien.

Kommunestyret i Tinn opprettholder sendingene på Radio Rjukan for 2023 med kr. 70.000,- Radio Rjukan er et godt etablert medie for kommunens innbyggere for å overvære politisk behandling av saker i formannskap og kommunestyrer, i tillegg kan radioen være en viktig aktør ifb. med beredskap.

Tilskuddsportalen opprettholdes som et viktig verktøy der lokale lag og foreninger kan søke eksterne midler. Det ligger totalt 2500 ulike ordninger for hele landet, for aktører i Tinn er det opptil 1500 ordninger som kan være aktuelle, arbeidet for at kulturkontoret skal bli en superbruker må prioriteres, et kommunalt medlemskap gir tilgang til portalen for alle lag og foreninger i hele kommunen.

Med nytt felles renseanlegg for bygdene i Mårvik, følger kommunestyret kommunedirektørens forslag om å bevilge kr. 4 mill. i hvert av årene 24-25 og 26 totalt kr. 12 mill. til utvikling av nye boliger i Atrå og Tinn Austbygd, posisjonen legger også inn kr. 1 mill. for 2023 og gjennom hele økonomiplanperioden til tilskudd til driftsbygninger i landbruket, og kr. 100.000,- i 2023 og hele perioden for manuelt uttak av tømmer.

Kommunestyret følger opp kommunens satsing på reiseliv ved og styrke VisitRjukan med markedsstøtte på kr. 500.000,- og Fjellbussen med kr. 350.000.-

Kommunestyret vil styre medlemskapet mellom Tinn kommune og VisitTelemark gjennom VisitRjukan, slik at medlemskapet i VisitTelemark til enhver tid og på alle nivåer optimaliseres.

Et samlet kommunestyre Tinn følger opp forpliktelsen med NIA og følger opp bevilgningene/søknadene med: verdensarv +kr. 200.000,- totalt kr. 600.000,- Tinn museum + kr. 100.000,- totalt kr. 500.000,- og infrastruktur/skyttelbuss Rjukan-Vemork kr. 350.000,-

Utover dette tar kommunestyret inn igjen -Tinn kommunes andel av Kompani Town midler på kr. 400.000,-

Rjukan Næringsutviklings viktige arbeid med omstilling opprettholdes med kr. 1.000.000,- og ordningen posisjonen la til rette for, for inneværende år med engangs tilskudd til etablering av ladestasjoner for el-biler ble godt tatt imot, og bidro til tre nye ladestasjoner i kommunen. Nå vil kommunestyret benytte samme modell og følge opp det mangeårige arbeidet med å legge til rette for toaletter inn imot, og i tilknytning til kommunens mange og flotte attraksjoner.

Kommunestyret følger opp med midler til Rjukan Næringsutvikling for gjennomføring av reiselivsstrategien med kr. 1.400.000,- hvorav kr. 400.000,- øremerkes prosjektering og etablering av publikumstoaletter i hele Tinn kommune. kr. 100.000,- pr etableringen

Arena Kompetanse er en viktig bedrift i Tinn kommune, og med et spesielt ansvar for tilrettelagt arbeid. kommunestyret opprettholder den signerte avtalen på VTA plasser med kr. 200.000.- og viderefører avtalen gjennom Teknisk enhet ifb. renhold i byen kr. 120.000,- og den vellykkede sommerjobb basen for ungdom under 18 år. med kr. 220.000,- Kommunestyret bevilger kr. 200.000,- for 2023 til en prøveordning for frukt i skolen, kommunestyret ber administrasjonen se på muligheten for et samarbeid med Arena Kompetanse.

Tinn kommune må tilpasse, og legge til rette for bruk av egen bygningsmasse, vedlikehold og nødvendig salg av et større antall m2 en det vi har lagt til rette for frem til i dag må prioriteres. kommunestyret vil styrke teknisk post 1870 vedlikehold kommunale bygg med kr. 1.000.000,- det må være rom for og kunne ta noe forebyggende arbeid. utover det vil kommunestyret fremme et forslag om og utrede tilstanden, og event hva som skal til for og få noen av den mest kritiske bygningsmassen som Rjukanbadet, Hardangervidda Nasjonalparksenter, Rjukan Barneskole og Rjukanhuset opp på et akseptabelt nivå.

Det bevilges kr. 1.000.000,- i 2023 og 2024 til egenandel «vedlikehold Krossobanen» da Krossobanen er et av Verdensarvens 97 signifikante objekter og slik sett søknadsberettiget potten verdensarvmidler.

Tinn kommune må til enhver tid optimalisere tjenestene og driften av alle kommunens både: lovpålagte tjenester og ikke lovpålagte tilbud, benytte dagens lærere og deres kompetanse sammen med tjenester som barnevern og PP til det beste for alle elevene i hele Tinn kommune. PPT og Barnevern står overfor høyere krav til spesialisert kompetanse, og i denne sammenheng arbeides det tett opp imot et vertskommunesamarbeid med Notodden og Hjartdal kommuner, kommunestyret ønsker en gjennomgang av flere kommunale tjenester der både lovpålagte og ikke lovpålagte tilbud inngår.

Eksempel kan en 20% stilling på kulturskolen i Tinn styrkes for å kunne gi et tilbud til Vinje, Hjartdal og Notodden kommuner. Ved og sikre både tilbud og arbeidsplasser i de ulike kommunene, vil en slik struktur endring komme alle kommuner til gode.

Med satsing på egne ansatte ved å opprettholde overordna kompetansemidler på totalt kr. 500.000,- i tillegg til en 50 % prosjektstilling med fokus på heltid og deltid vil Tinn kommune og kommunens ansatte være enda bedre rustet til løse fremtidens utfordringer.

Et samlet kommunestyre styrker arbeidet inn imot psykisk helse med kr. 750.000,- for 2023 og kr. 750.000,- gjennom hele økonomiplanperioden. Tidlig og tverrfaglig innsats for forebyggende arbeid på tvers av kommunens tjenesteområder er viktig nå og tiden fremover.

Posisjonen har gjennom hele perioden vært opptatt av, og har stort fokus på å legge til rette for næringsutvikling, for industrien skal det frem mot 2025 nå investeres alene ca. 4-5 milliarder kr. En bred satsing på reiseliv og industri sikrer lokale håndverkere, entreprenører, hotell/restaurantbransjen og handelsbedriftene et godt grunnlag for videre utvikling.

En av suksessfaktorene fremover vil være boliger, tidsriktige boliger i hele kommunen, det er viktig og følge opp mulighetene som ligger i å slå sammen mindre boenheter, ref. bolyst i verdensarven, samt følge opp de mulighetene som er på Billagstomta og Bjønnlandsveien på Rjukan, og med nytt renseanlegg for bygdene i 2023 er det i økonomiplanen satt av 12 millioner til boligutvikling i Atrå og Tinn Austbygd.

Arbeidsplasser og tidsriktige boliger er ikke nok alene for å legge til rette for, og tiltrekke seg unge innbyggere, og ny arbeidskraft, Vi som kommune må bli litt bedre, og litt mere attraktive en de 355 andre kommunene i Norge.

Vi må ha en kommune med gode og trygge oppvekstsvilkår, velfungerende og gode helse -og omsorgstjenester, barnehager med godt pedagogisk innhold som fremmer god læring, mestring, inkludering og god helse, at barna i grunnskole hver eneste dag, i hvert eneste fag, opplever faglig og sosial mestring i et inkluderende felleskap, en videregående skole med et bredt tilbud innenfor studie og yrkesfag, fagskoletilbud for etter og videreutdanning, En kommune med tydelige og beviste valg og fokus på Miljø og bærekraft, God infrastruktur med gode og trygge veier i og til Tinn, et godt kollektivtilbud i og til og fra kommunen, Gode fritidsaktiviteter for alle i alle aldre, et bredt og sammensatt tilbud innenfor kultur og idrett gir god helse, trivsel og livskvalitet.

Et samlet formannskap og kommunestyre, på tvers av partier er enige om dette, kommunens administrasjon og kommunens ansatte arbeider hver eneste dag for dette.

En handelsstand, et samlet reiseliv, industri og landbruk i by og bygd, journalister og lokalavis, innbyggere -unge og gamle, tilreisende og hyttefolk.

Vi har alle et ansvar – bli med på dugnaden!»

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia