fbpx

Tilrådd helse-, pleie- og omsorgsplan til vedtak i formannskapet

Radio Rjukan1. mars 20226min
helse og sosialutvalget

Posisjonen fra Arbeiderpartiet, Høyre og Frp la fram et alternativt forslag til fremtidig helse-, pleie- og omsorgsplan i Tinn, og etter det var opposisjonen betydelig mer velvillig stemt.
utvalgsleder og posisjonens leder Vidar Stang som leste opp det omforente forslaget som fikk godord fra posisjonen fra talerstolen. Både SVs Trygve Lampe og Sps Wenke Haaven uttalte at de langt på vei kunne støtte posisjones forslag, som førte til at kommunedirektørens forslag som innledningsvis var lest opp av saksbehandler Svein Aannestad ble forkastet.

Vedtaket er å gå videre med et nybygg i alternativ X på Rjukan, og ønsker pleie- og omsorgstjenester både i Austbygde og på Rjukan. Man ønsker utredet de to foreslåtte alternativer for et nybygg på Rjkan, Billagsstomta, Tinn Energi/Håndverkergata og har i tillegg hentet inn igjen Bjørkhaug der Eldres Hus ligger idag. Alt er noe som opposisjonen SV og Sp kan støtte.
Det som splitter er at posisjonen har med at man ønsker næring inn i sykehuset, og anbefaler et kommunalt kjøp av bygget, via Rjukan næringsutvikling.

Det ble det enstemmighet om 7 av 11 punkter i posisjonens forslag, der det er punkt 8, kjøp av sykehuset som skiller. Punktene 8 til 11 fikk bare posisjonsflertallets stemmer 4 mot 3.
Det åpnes for at frsten for utredning 30. april kan skyves noe hvis administrajonen har behov for det, men forutsetningen er at et vedtak skal tas 16. juni.

Fellesforslaget fra Ap, Frp og H

Helse- og Omsorgsutvalget utvalgssak 9/22

Fremtidig lokalisering av helse-, pleie- og omsorgstjenester i Tinn kommune – behandling etter høring

1. Kommunedirektøren gis i oppdrag å utrede nybygg for helsetjenester på Rjukan (Alternativ X). De tre aktuelle tomtene er Billagstomta, området/plassen ved Det Glade Hjørnet/bygget til Tinn Energi AS, samt nybygg/rehabilitering ved Eldres Hus.

Bygget skal inneholde:
A: Kommunale institusjons-/sykehjemsplasser, må tilpasses ref. pkt. 5.
B: Legevakt.
C: Flest mulig av beslektede helse- og omsorgstjenester som det er mulig å lokalisere på den mulige tomten/bygget.
D: Areal tilpasset RDA og Sykehuset Telemark sine tjenester

2. Utredningene skal omfatte:
A: Utfordringene/verdien av å benytte de siste utbyggbare tomtene i byen for lokalisering av Helse- og omsorgstjenester.
B: Avklare ras, og spesielt grunnforholdene på Billagstomta.
C: Muligheten for event. videre utbygging ved fremtidige behov.
D: Muligheten for å kombinere utbygging/lokaliseringen av Helse- og Omsorgstjenestene med boliger, handel og næring.
E: Avklare tomtekostnader, og event. utkjøp/tilrettelegging for eksisterende aktører.

3. Kommunedirektøren gis i oppdrag å vurdere egnethet av Eldres Hus og de 2 tomtene, og vurdere hvor mange av kommunens aktuelle helsetjenester, samt STHF og RDA sine tjenester/tilbud som kan lokaliseres i bygget i tillegg til sykehjemsplassene og legevakten.

4. Kvalitetssikre tidligere utredning med hensyn til etablering av nye institusjons-/sykehjemsplasser på Tinn Helsetun med nybygg/rehabilitering, i tillegg til at dagens tjenester og tilbud opprettholdes. Må tilpasses ref. pkt 5.

5. Det skal være 2 lokasjoner for sykehjem i Tinn kommune; Rjukan og Tinn Helsetun. Tinn kommune har relativt mange sykehjemsplasser, så det vil være et viktig strategisk grep å søke og redusere disse i antall. Dette vil ha en positiv økonomisk effekt samtidig som betjente omsorgsleiligheter av mange er en foretrukket boform fremfor sykehjemsplass.

6. Det må lages en oversikt/plan for behov og lokalisering av bemannede og ubemannede omsorgsleiligheter, basert på hvilke alternativ mann faller ned på ref. pkt. 1. og 4.
A: Omsorgsleiligheter med betjening – så mange som det er mulig å få til
B: Administrative helse- og omsorgsfunksjoner som ikke blir lokalisert i det nye bygget – Alternativ X.

7. Kommunedirektøren bes å starte arbeidet som kommer frem av pkt.1. 2. 3. 4. og 6. umiddelbart, og avsluttes senest 30.04.2022

8. Rjukan næringsutvikling med støtte fra administrasjonen og helsefag i Tinn kommune, får i oppdrag å utrede mulighetene for etablering av Rjukan Medisinske senter som et Offentlig Privat samarbeid (OPS).
A: Gjennomføre en forundersøkelse som avklarer det forretningsmessige potensialet som ligger i en eventuell overtagelse av Rjukan Sykehus.
B: Kvalitetssikring av foreliggende analyser, herunder kostnader, arealtilgjengelighet og behovet til Tinn kommune, Sykehuset Telemark, RDA og potensielt rest areal.
C: Avklare og utrede hvordan opsjonsavtale mellom Tinn kommune og STHF kan gjennomføres.
D: Avklaring og kommittering av avtaler med RDA.
E: Mulighetsstudie med fokus på andre potensielle leietakere, både lokalt, regionalt og nasjonalt.
F: Vurdere hensiktsmessig organisering.
Også andre oppgaver kan inngå i avtalen dersom det anses som relevant for å avklare det forretningsmessige potensialet.

  • Det innvilges en ramme til forundersøkelsen på inntil kr. 400.000.-. Forundersøkelsen skal foreligge Tinn kommune 30.04.2022
  • Inndekning: Disposisjonsfond, øremerket overordnet næringsprosjekt.

10. Forundersøkelsen til Rjukan Næringsutvikling pkt. 8. og kommunedirektørens pkt. 1, 2, 3, 4 og 6 legges til grunn for videre behandling av Tinn kommunes organisering og lokalisering av HO tjenester i kommunestyret 16.06.2022.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia