fbpx

– Kom med dine nominasjoner

Radio Rjukan27. september 201624min
marit-vitne_8d24

– Nå er tida for å komme  med forslag til hvem som etter din mening fortjener Tinn kommunes dialektpris, byggeskikkspris, frivillighetspris og kulturpris, sier Kvitne. Dialektprisen er ny for året. 
Nå er nominasjonsfristene utvidet.
– Vi ønsker flere forslag på kandidater å velge mellom, sier Kvitne!

– Håper dere kan publisere en sak på hjemmesiden deres på de nye vedtektene til Tinn kommunes byggeskikkpris og Tinn kommunes kulturpris som ble vedtatt i Kultur og oppvekstutvalget, sier kultursjef Marit Kvitne.
De to årlige prisene som deles ut for å beære noen som har gjor ten solid jobb i Tinn har fått nye vedtekter.
Frivillighetsprisen har samme vedtekter som før, mens den nye dialektprisen er behørig omtalt etter politisk disjusjon tidligere, og det er allerede nå avklart at prisen vil bli delt ut under Rjukan Litteraturfestival 4. november.
 
Rådmannens innstilling til de ti prisene som fikk endrede vedtakter ble vedtatt på begge sakene og her kan dere nedenfor også lese hva som var årsaken og vurderingene til de nye vedtektene.
 
– Fint om dere kan få frem at det fra nå av kan sendes inn skriftlig forslag på kadidater med begrunnelse etter de nye kriteriene med frist 1. november, sier Kvitne, som håper på mange gode forslag til alle prisene.
– Vi er spesielt spent på den nye prisen, men det er alltid spennende om vi får inn nok kandidater til prisene. Det håper jeg vi gjør i år, sier kvitne.

Her er mer om de fire prisene, og hva kriteriene går ut på:

Tinn kommunes Dialektpris 2016

Skriftleg forslag på kandidatar med grunngjeving sendes til:
Tinn Kommune v/ kulturkontoret, pb. 14, 3661 Rjukan
eller postmottak@tinn.kommune.no innan laurdag 1. november 2016

Kriterier for tildeling:
 ”Kommunen ynskjer å heidre einskildpersonar, lag og verksemder som i det daglege nyttar tinnmålet offentleg på ein ekte og konsekvent måte, enten i tale eller skrift, eller som på annan måte bidrar til å styrke språkidentiteten vår.
Med offentleg i tale eller skrift meinas aviser, tv, radio, sosiale media, m.m.”
Prisen vert utdelt på offisiell opning av Rjukan Litteraturfestival 4 november kl. 18.00

Tinn kommunes frivillighetsprispris 2016:

""Ifjor fikk Tommy Storøygard Frivillighetsårisen overrakt av ordfører Bjørn Sverre Birkeland (bildet t.h.).

Frivillighetsprisen skal være en påskjønnelse for frivillig innsats. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Arbeidet må ha hatt betydning for lokalsamfunnet eller innbyggere i Tinn kommune. Prisen kan gå til:

* En initiativrik person/personer, institusjoner, lokal forening eller gruppe som utfører og har utmerket seg med frivillig innsats og engasjement eller har bedret trivsel og livskvalitet for andre.

* Prisen skal honorere det frivillig arbeidet som er lagt ned over et lengre tidsrom, et tidsavgrenset prosjekt eller er av betydelig omfang.

* Det frivillige arbeidet kan være utført innen alle deler av samfunnslivet.

Frivillighetsprisen ble opprettet i 2011 og består av et kunstdiplom av kunstneren Liv Solberg Andersen og en gavesjekk på kr. 10.000,- Tidligere års prisvinnere er foruten Tommy Storøygsard, Jenny og Raymond Hammeren, Titti Øvereng, samt Jørgen og Koldbjørn Sando.
 

Tinn kommunes byggeskikkpris 2016:

""”Huseiere som pusser opp sine hus i Tinn på en slik måte at husets arkitektoniske særpreg beholdes. Prisen kan også tildeles et nybygg eller ombygginger som er slik utformet at det faller naturlig inn i omgivelsens arkitektur eller landskap. Prisen kan tildeles enkeltboliger, borettslag eller institusjoner"

Byggeskikkprisen er tidligere tildelt:
Løitegård, Rjukan Data, Tinn trygdekontor, Sam. Eydesgt.142, Rjukan Politikammer, 
Blått til lyst, Bøenstunet borettslag, Helge Gunnar Lurås, Hardangervidda Nasjonalparksenter,
Tinn Sparebank, Flemming Gilhauge, Tveito Alle 3. Cowardgården, Bergsmoen gård, Sigurdsrud gamle butikk og postkontor, Sam. Eydes gate 43 (gamle brannmesterboligen), Tinn Energi «Trafoen».

Pris: Kunstdiplom laget av Liv Solberg Andersen, Messingplakett og gavesjekk på kr. 6000,-
 

Tinn kommunes byggeskikkpris forslag til endring av vedtekter fra 2016

Utvalg    Utvalgssak    Møtedato
Kultur- og oppvekstutvalget        06.09.2016

Rådmannens innstilling:
Følgende forslag vedtas som nye vedtekter for Tinn kommunes byggeskikkpris fra og med 2016: 

1 a.     Alternativ: Bevaring
Kandidater til prisen vil være eksisterende byggverk og/eller anlegg som er restaurert, utvidet og/eller tilbakeført i respekt for tradisjon etter opprinnelig arkitektur og byggeskikk, og som kan inspirere og være et forbilde for andre byggherrer. Gode prinsipper og metoder for bygningsvern skal legges til grunn men, også integrasjon av nye materialer og form ved utvidelse av eksisterende byggverk. 

1b.     Alternativ: Nybygg
Kandidater til prisen er stedstilpassede nybygg eller anlegg som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø, kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk og samtidig representere og stimulerer til nyskaping. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og bør oppfylle sentrale kvaliteter innenfor ny arkitektur, miljø og universell utforming.

2.     Aktuelle kandidater kan være både private og offentlige/halvoffentlige bygg/anlegg. Arbeidet skal fremstå som fullført og som aktuelle kandidater vurderes bygg/anlegg ferdigstilt i løpet av de 3 siste år.  
    
3.     Utvalgsmedlemmene i kultur- og oppvekstutvalget utgjør juryen. Kommunens administrasjon ved henholdsvis kulturenheten og planavdeling er rådgivere og saksbehandler for juryen. Utvalget skal, om nødvendig, i forkant av behandlingen av saken, på befaring til de nominerte bygge/anlegg, sammen med rådgiverne fra administrasjonen.     

4.     Prisen kan deles ut en gang i året og er pr. 2016 på kr. 10.000,- I tillegg får prismottakeren et kunstdiplom samt en plakett for montering på fasade. Endring av prisens størrelse fastsettes av kultur- og oppvekstutvalget. 

5.     Juryen kan velge å ikke dele ut prisen dersom ingen kandidater blir funnet sterke nok i henhold til vedtektene.
6.     Oppfordring om å komme med forslag kunngjøres i lokalpressen og på sosiale medier senest 3 uke før innleveringsfrist som settes til seinest 1. oktober. Alle innbyggere har forslagsrett, også utenbys kan fremme forslag. Forslaget skal være skriftlig og begrunnet. 

7.     Prisen deles ut av ordfører, leder for kultur- og oppvekstutvalget og kultursjef ved en passende anledning innen utgangen av året. 

Innledning:
I utvalgsmøtet den 17.11.2015 vedtok kultur- og oppvekstutvalget (KOP) at administrasjonen skulle utarbeide forslag til endring av vedtekter for Tinn kommunes byggeskikkpris. 

Fakta:
Byggeskikkprisen ble ikke utdelt i 2015 da det kom inn kun 3 forslag og alle forslagene har tidligere blitt nominert flere år på rad, uten at juryen har vurdert de som gode nok i henhold til dagens kriterier. 

Administrasjonen ytret et ønske om endring av vedtekter og en klarere spissing av kriteriene for å bli nominert til Tinn kommunes byggeskikkpris. KOP ba om en ny sak på dette før prisen for 2016 blir utlyst. 

Dagens vedtekter for byggeskikkprisen: 
”tildeles huseiere som pusser opp sine hus på en slik måte at husets arkitektoniske særpreg
beholdes. Prisen kan også tildeles nybygg eller ombygginger som er slik utformet at det faller
naturlig inn i omgivelsenes arkitektur/landskap. Prisen kan tildeles enkeltboliger, borettslag
eller institusjoner.”

Byggeskikkprisen består av et metallskilt, diplom og en sjekk på kr. 6.000.
Kultur- og oppvekstutvalget er jury. Utvalget skal, om nødvendig, i forkant av behandlingen av saken, på befaring til byggene, sammen med representanter fra administrasjonen. Utvalget kan velge å ikke dele ut prisen dersom ingen bygninger blir funnet sterke nok i henhold til kriteriene.
 
Byggeskikkprisen består av et metallskilt, kunstdiplom og en sjekk på kr. 6000,- 

Vurdering:
Kommunens målsetting om å få Rjukan på Unescos verdensarvliste har siden 2008 blitt vektlagt
ved tildeling av prisen og gode prinsipper og metoder for bygningsvern har blitt lagt til grunn. 
I 2015 ble Rjukan og Notodden innlemmet på Unescos verdensarvliste og i den forbindelse bør
vedtektene/kriteriene for byggeskikkprisen tas opp til ny vurdering. Hva er det Tinn kommune ønsker å sette fokus på ved utdeling av en byggeskikkpris? Hvilke kriterier er det som skal ligge til grunn for nominasjoner? 

Administrasjonen er av den oppfatning at dagens kriterier må konkretiseres enda mer og har utarbeidet et forslag om at byggeskikkprisen bør spisses i to kategorier – en for bevaring og en for nybygg – dette for å skille bedre mellom innkomne forslag.

Kandidater til bevaringskategorien vil være eksisterende byggverk og/eller anlegg som i løpet av de 3 seneste år er restaurert, utvidet og/eller tilbakeført i respekt for tradisjon etter opprinnelig arkitektur og byggeskikk, og som kan inspirere og være et forbilde for andre byggherrer.

Kandidater til nybyggkategorien vil være stedstilpassede nybygg eller anlegg som representerer og stimulerer til nyskaping i fremtidens Tinn.

Det er fortsatt bare en byggeskikkpris som kan deles ut årlig og det er opp til juryen å vurdere hvilket bygg/anlegg som er den verdige vinner i henhold til kriteriene.

Prismottaker mottar i dag både et metallskilt til å henge på fasaden, et innrammet kunstdiplom laget av lokal kunstner Liv Solberg Andersen og en pengegave på kr. 6000,-. Administrasjonen mener at denne pengegaven bør høynes til kr. 10.000,- som er samme kronebeløp som dagens beløp for Tinn kommunes Frivillighetspris. 

Kultuprisen 2016:

""Ifjor var det Agitato som ble tildelt kulturprisen (bildet) under deres egen korfestival Landssangerstevnet.

Enkeltpersoner eller lag/grupper som er fra eller bor i Tinn, eller har tilknytning ellers til kommunen, og som har gjort/gjør en innsats utover det vanlige innenfor det utvidede kulturområdet.

Pris: Kunstdiplom laget av Liv Solberg Andersen, «Liten Ida» skulptur av Kjell Grette Christensen og gavesjekk på kr. 6000,-.

Tinn kommunes kulturpris er tidligere tildelt:
1981      Gunnar Dahle
1982      Anne Marie Aarstad
1983      Hølje Dahle
1984      Halvor Holte
1985      Helge Dahl
1986      Rjukan IL
1987      Reidar Hole
1988      Gunnar Odd Hagen sen.
1989      Nils Haukås
1990      Arne Olesrud
1991      Tore Bystrøm
1992      Per Pynten
1993      Jon Haukås                       
1994      Margit Tollefsjord
1995      Olav Øyaland
1996      Bernhard Brennemoe
1997      Bjørn Myhre
1998      Gro & Hølje Brekka
1999      Rallar'n
2000      Johan Fjeldhøi
2002      Franco Bertelli
2005      Elisabeth Spockeli
2006      Ole John Tveito
2007      Sigmund Holte
2008      Doris Ek
2009      Cirkus Zibylla
2010      Per Berntsen
2011      Hans Ragnar Valebjørg
2012      Arne Hagen
2013      Unni Boksasp
2014      Budeiene Nanfrid Røysland, Ingebjørg Håvardsrud og Barbro Stordalen
2015      Agitato

Følgende forslag vedtas som nye vedtekter for Tinn kommunes kulturpris fra og med 2016: 

1.     Prisen kan tildeles nåværende og tidligere aktive kunstnere, utøvere og formidlere som
er fra, eller bor i Tinn kommune eller har sitt virke i Tinn kommune. Prisen kan også tildeles en gruppe personer der et samarbeid om den kulturinnsatsen som begrunner tildelingen gjør dette naturlig.

2.     Prisen er en hederspris til mottakeren for verdifull kunstneriske eller idrettslige prestasjoner, eller for lang og framstående innsats som har gjort seg særlig fortjent til en slik honnør ved aktiv og engasjert deltakelse innenfor det kulturelle området i Tinn. 
    
4.     Utvalgsmedlemmene i kultur- og oppvekstutvalget utgjør juryen. Kommunens administrasjon ved kulturenheten er rådgiver og saksbehandler for juryen. 

5.     Prisen kan deles ut en gang i året og består av en bronseskulptur «Lille Ida» av billedhugger Kjell Grette Christensen.  Prismottakeren får i tillegg et diplom laget av kunstner Liv Solberg Andersen. 

6.     Juryen kan velge å ikke dele ut prisen dersom ingen kandidater blir funnet sterke nok i henhold til vedtektene.

7.     Oppfordring om å komme med forslag kunngjøres i lokalpressen og på sosiale medier senest 3 uke før innleveringsfrist som settes til seinest 1. oktober. Alle innbyggere har forslagsrett, også utenbys kan fremme forslag. Forslaget skal være skriftlig og begrunnet. 

8.     Prisen deles ut av ordfører, leder for kultur- og oppvekstutvalget og kultursjef ved en  passende anledning innen utgangen av året. 

Innledning:
Saken dreier seg om å konkretisere vedtektene for tildeling av Tinn kommunes kulturpris, slik at det er et klart skille mellom kriterier for kulturpris og kriterier for frivillighetspris.  

Fakta:
Tinn kulturpris har blitt utdelt nesten hvert år siden 1981….til enkeltpersoner eller lag/grupper som er fra eller bor i Tinn, eller har tilknytning ellers til kommunen, og som har gjort/gjør en innsats utover det vanlige innenfor det utvidede kulturområdet.

I 2011 ble Tinn kommunes frivillighetspris opprettet og utdelt for første gang. Prisen kan gå til ….En initiativrik person/personer, institusjoner, lokal forening eller gruppe som utfører og
har utmerket seg med frivillig innsats og engasjement eller har bedret trivsel og
livskvalitet for andre. Prisen skal honorere det frivillige arbeidet som er lagt ned over et lengre tidsrom, et tidsavgrenset prosjekt eller er av betydelig omfang. Det frivillige arbeidet kan være utført innen alle deler av samfunnslivet.

Samme personer eller lag/foreninger blir ofte nominert i begge kategorier for å ha utført den samme innsatsen i håp om at den/de får en av prisene. 

Kulturprisen består av en bronseskulptur «Lille Ida» av kunstner Kjell Grette Christensen (verdi ca. 15.000,-) og et pengebeløp på kr. 6000,- . Frivillighetsprisen består av et pengebeløp på kr. 10.000,- I tillegg får begge prisene et kunstdiplom laget av lokal kunstner Live Solberg Andersen.

Vurdering:
Av innkomne forslag både til kulturpris og frivilligpris de siste år ser administrasjonen at det nomineres samme kandidater om hverandre i de to prisene og at begrunnelsen er den samme. Dette henger ikke helt sammen med intensjonen og kriteriene for hver av de to prisene. Det må et større skille i kriteriene mellom de to prisene.

Frivillighetsprisen skal være en påskjønnelse for frivillig innsats. Prisen skal synliggjøre
frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater
av frivillig innsats. Arbeidet må ha hatt betydning for lokalsamfunnet eller innbyggere i Tinn
kommune. 

En kulturpris skal være en hederspris/ æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats som kunstner, utøver eller formidler på det utvidede kulturfeltet; kunst, litteratur, musikk, teater, dans, idrett, sport, kulturvern etc.  

Ved endring av vedtektene er det naturlig også å se på hva det er prisvinner mottar av gaver. Kulturprisen består av en relativ dyr bronseskulptur. En kunstgave som ingen av de tre andre prisene i kommunen har. I tillegg til dette er det en pengegave. Administrasjonen vurderer det dit hen at pengegaven ikke er nødvendig i kategorien for kulturpris, og foreslår å fjerne denne. 
 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia