fbpx

Som sagt så gjort – dugnaden i Storgata er igang

Radio Rjukan20. juni 201712min
storgatarens-1_d7df

""Idag har Tinn kommunes tekniske avdeling vært i drift fra nedre del av Storgata, og brenner nå vekk ugrass, og fjerner mose og sandhauger.
Den nederste delen av Storgata fremstår allerede som noe helt annet enn den gjorde da Radio Rjukan tok sin etterhvert berømte fototur (Radio Rjukan i en bildeserie kalte gata "Rjukan styggeste gate").

Radio Rjukan lover å ta en ny fotorunde i Storgata, når alle har gjort sitt.
Det er fortsatt svært mange eiendoms- og forretningseiere som ikke har gjort sin andel av arbeidet.

Vi gjentar hva siom er vedtekter for innbyggere og eiendiomseiere i tinn kommune:

Veivedlikehold i Tinn
Vi kan lese på "Veivedlikehold" på kommunens nettside:
" Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende g""atelys eller behov for brøyting.
Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

Oppgaver kan være:

  • Feiing og renhold
  • Fjerning av søppel
  • Klipping av vegetasjon
  • Rydding i kraftsoner
  • Veioppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de alminnelige erstatningsregler." 
 

Relevante utdrag fra Politivedtektene for Tinn kommune:
§ 2.Eiendomsfester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn
Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, leier, bestyrer eller bruker hus eller grunn.
§ 6.Hindringer
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen.
Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,50 meter over bakken og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt eller annet varslingsanlegg. Vinduer, lemmer o.l. i mindre høyde enn 2,50 meter over bakken må ikke stå åpne ut over gate, fortau eller offentlig plass.
§ 8.Avsperring av fortau mv.
Er det påkrevd på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, veg eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.
§ 10.Diverse arbeid
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvordan arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.
§ 11.Vedlikehold av bygning mv.
Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.
§ 12.Avvisere
Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.
§ 13.Fjerning av sperrer
Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når arbeid som er nevnt i § 9 – § 12 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede.
§ 15.Fortau mv.
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i Rjukan plikter å sørge for renhold av fortau og rennestein i samsvar med lokal sedvane og for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.
Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. Overvannssluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.
§ 16.Snøfall og takras
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i Rjukan plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Plikt til å fjerne snø etter takras gjelder også utenfor dette området. Plikten omfatter ikke snø og is som kommunen/annen offentlig myndighet har brøytet inn på fortau.
Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke flyttes ut på offentlig sted. Snø og is fra fortau og gang- og sykkelveg må ikke flyttes ut i kjørebanen. Hvor snø og is ikke kan legges inn til vegg eller hagegjerde, kan den legges i vegkanten, sjøl om rennestein blokkeres. Når det inntreffer mildvær, må det imidlertid sørges for at vannet får fritt avløp til slukene, så vel fra gata som fra fortauet.
§ 17.Strøplikt
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i Rjukan plikter i samsvar med lokal sedvane å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.
§ 18.Vannavløp
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.
§ 19.Forbud mot tilgrising
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.    å kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall,
2.    å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.    å henge opp kunngjøringer, plakater, e.l. uten politiets tillatelse.
Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.
Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.
Oppslag skal fjernes når de er foreldet.
4.    å urinere eller på annen måte gjør fra seg utendørs i tettbygd strøk eller på steder det kan virke sjenerende på andre.
§ 20.Avfall
Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l., eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall, og at det blir ryddet etter stengetid.
Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.
§ 28.Ikrafttreden
Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.
Fra samme tid oppheves forskrift 22. juni 1998 nr. 646 om politivedtekt, Tinn kommune, Telemark.

Linker:
Tinn kommunes nettside om veivedlikehold
Fiksgatami.no
Link til Politivedtektene for Tinn kommune
Link til Statens vegvesen

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia