fbpx

RNU etablerer medisinsk senter for å organisere ny sykehusaktivitet

Radio Rjukan23. februar 20179min
sykehusprivat_7ee9

"Tinn kommune gir ekstraordinær generalforsamling i Rjukan Næringsutvikling AS fullmakt til etablering av Rjukan Medisinske Senter AS, med formål, aksjekapital og finansiering som beskrevet i søknad." skriver rådmannen i sin innstilling, der det skal utarbeides en intensjonsavtale mellom Tinn kommune, Rjukan Næringsutvikling og Rjukan Medisinske Senter som sikrer god kommunikasjon og koordinering av videre planer for etablering av medisinsk- og helserelatert aktivitet i kommunen.

Aksjekapital og driftskapital skal dekkes av omstillingsmidler gitt av Stortinget i 2017. Disse midlene – 5 mill. kr –  blir i budsjett for 2017 bevilget på prosjekt 101110 «Rjukan sykehus – næringsprosjekt».

Svaret kommer bare ert par dager etter at RNU har hyret inn Erik Normann for jobben med å skape liv i så godt som nedlagte Rjukan sykehus.

""I søknaden om "Etablering av Rjukan Medisinske senter AS" skriver nøringsjef i RNU Tor Helge Flåto at de på Tinn kommunes vegne har videreført arbeidet med å etablere aktivitet i bygningsmassen til Rjukan Sykehus, der det har vært et mål å etablere medisinsk og annen helserelatert aktivitet ved Rjukan sykehus som styrker helsetilbudet til befolkningen og genererer verdiskaping og sysselsetting i bygningsmassen.

Det er samtidig gitt mandat som gir rom for å inngå avtaler med leverandører av helsetjenester fra offentlig, privat
og frivillig sektor. Det forutsettes at den offentlige spesialisthelsetjenestens tilstedeværelse i senteret inngår som en forpliktende del av driftsgrunnlaget for et nytt Rjukan Medisinske Senter (RMS).

Inntil videre organiseres arbeidet som et prosjekt i regi av Rjukan Næringsutvikling, mens det tas kontakt med Sykehuset Telemark for avklaring av deres involvering i prosjektarbeidet. Det heter i søknaden at arbeidet må sikre god forankring og dialog med lokale/regionale fagmiljøer.

Arbeidet har så langt i hovedsak konsentrert seg om følgende forhold:
""* Kartlegging av mulige framtidige tilbud innen medisinske og helserelaterte aktiviteter, og kontakt med relevante miljøer for nødvendige avklaringer.
* Identifisere forutsetninger som må/bør på plass for å lykkes med bærekraftig drift på kort og lang sikt.
* Vurdering av aktuelle organisasjonsmodeller som balanserer hensyn til måloppnåelse, profesjonalitet, risiko og samfunnsmessig kontroll.

Kartleggingsarbeidet har bekreftet at det er potensiale for aktiviteter både innenfor spesialist- og primærhelsetjenesten, og at det eksisterer behov lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå som det er mulig å bidra til å møte gjennom etablering av et sammensatt medisinsk og helsefaglig tilbud i bygningen. Kartleggingsarbeidet er imidlertid ikke fullført,
og det er nødvendig å gå nærmere inn i flere av alternativene før en kan konkludere. Av private aktører er det så langt kun Ibsensykehuset AS som har konkrete planer, men det sonderes mot andre aktører, skriver Flåto i søknaden.

I en fase 2, der prosjektet er definert som bærekraftig, vil en vertskapsrolle for RMS være en hovedpillar i forretningsmodellen. Representanter for Rjukan Medisinske senter AS vil ha større autoritet og handlingsrom i drøftinger med mulige samarbeidspartnere, og gi prosjektarbeidet større handlekraft.

Fakta om planene for RMS:
Modell Rjukan Medisinske senter AS:
Følgende elementer bør etter RNUs vurdering være rammen for etablering av selskapet, og danne grunnlag for vedtekter, styring og finansiering av senteret:
* Etablering og drift av medisinsk senter, der ulike medisinske og helsefaglige aktiviteter fungerer i samspill, men som egne juridiske enheter.
* Bidra til at en gjennom etableringen understøtter døgnkontinuerlig medisinsk beredskap i Tinn.
* Lønnsom drift gjennom profesjonell ledelse, variert avtaleportefølje og effektiv utnyttelse av personell og utstyr.
Lokalisering: Rjukan Sykehus, gjennom langsiktig leieavtale med eier.
Eier: Rjukan Næringsutvikling AS, 100% av aksjene, 100 aksjer pålydende kr 10 000.
Aksjekapital: NOK 1 000 000, med forventet oppkapitalisering etter 1 år, når mulighet for framtidig drift er klarlagt.
Styre: 5 styremedlemmer velges av generalforsamlingen, hvorav 1 oppnevnes fra Tinn kommune og 1 fra «Sykehusets Venner». Styret bør være «komplementært», dvs ha kompetanse og personer som utfyller hverandre. Helsefaglig, økonomisk og politisk innsikt vil være viktige faktorer i vurdering av sammensetning.
Daglig leder: Ansettes av styret. Rekruttering av daglig leder bør starte raskt, med sikte på å ansette en dedikert person som kan sluttføre utrednings- og prosjekteringsarbeidet.
Forretningsplan: En fullstendig forretningsplan må utarbeides i en tidlig fase. I det første året kan det kun påregnes inntekter gjennom tilførsel av arbeidskapital fra omstillingsmidlene.
De totale driftsutgiftene 1. driftsår forventes å være om lag 2 millioner.
På sikt vil forretningsmodellen basere seg på inntekter fra utleie av lokaler, utstyr og diverse fellestjenester.
Samhandlingen mellom Rjukan medisinske senter, Rjukan Næringsutvikling, Tinn kommune mfl kan reguleres gjennom en aksjonæravtale, som også beskriver hvordan inntektsstrømmen til RMS skal reguleres.

Rådmannen støtter forslaget i sin innstilling, men understreker at omstillingsmidlene som har kommet er engangsmidler.
– Tinn kommune har ikke muligheter verken økonomisk eller i forhold til støtteregler å gi årlige driftstilskudd. Aktivitetene som etableres må derfor, som det er understreket, være faglig og økonomisk bærekraftige. De må mao. være tuftet på en solid forretningsmodell, skriver rådmannen.

– Det er også viktig at en ikke bruker mer ressurser på etableringen enn nødvendig. Rådmannen har oppfattet at første delen av Rjukan Medisinske Senter sin oppgave er å fullføre kartleggingen om et framtidig medisinsk senter i sykehusbygningen er liv laga ut fra en forretningsmessig vurdering. Det bør derfor være beslutningspunkter i RMS sitt styre som gjør det mulig å stoppe eller gå videre avhengig av hvilke konklusjoner en kommer til. Ved slike beslutningspunkter må kommunestyret gjøre de endelige vedtak. 

På denne bakgrunn vil rådmannen anbefale at kommunestyret godkjenner at Rjukan Næringsutvikling AS oppretter Rjukan Medisinske Senter AS basert på forslag i brev av 21.02.2017, står det å lese i innstilllingen.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia