fbpx

Notodden flyplass får statsstøtte

Radio Rjukan7. oktober 201510min
notodden-lufthavn_93ef

SAKEN OPPDATERES FORTLØPENDE

Norsk Industriarbeidermuseum, som stadig får flere områder å arbeide med, får en økt ramme på 1,78 millioner kroner i neste års budsjett. 

Landslinje for Natur og miljø ved Rjukan vgs får 2,2 millioner kroner i sin satsing.
I satsbudsjettet står det:
"-Det er oppretta ei ny landslinje for natur- og miljø- fag ved Rjukan videregående skole frå hausten 2015. Landslinja er oppretta med ein kapasitet på 30 elevar per trinn, totalt 90 elevplassar. Departementet foreslår å auke løyvinga med 2,2 mill. kroner i 2016, knytt til våreffekt av Vg1-tilbodet og til oppstart av Vg2-tilbod frå hausten 2016."

Nasjonalparksenteret får kr 850.000 i årlig driftsstøtte fra staten over statsbudsjettet. De to villreinsentrene på Skinnarbu og Hjerkinn får tils kr 6,4 mill i årlige driftsstøtte fra staten med ca halvparten til hvert senter
– Vi har ikke søkt om noe ekstra i år, så vi får det samme som før, sier Per Lykke til Radio Rjukan.

Som bebudet vil Regjeringen foreslå å innføre redusert elavgiftssats for datasentre med uttak over 5 MW. Forslaget legger til rette for etablering av ny virksomhet i Norge. Dette er av avgjørende betydning for datasentervirksomheten på Rjukan og i Norge forøvrig.
Regjeringen varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2015 forslag i statsbudsjettet for 2016 om endringer slik at store datasentre betaler redusert sats. Danmark utvidet fra 1. januar 2014 den reduserte satsen for produksjonsprosesser (om lag 0,5 øre per kWh) til alle næringer, mens oppvarming/kjøling har høy sats. Finland inkluderte fra 1. april 2014 datasentre med uttak over 5 MW i redusert sats, som er om lag 6 ½ øre per kWh i det finske systemet. I Sverige er datasentre ilagt ordinær sats med om lag 29 øre per kWh med unntak for Nord-Sverige, hvor satsen er om lag 18 øre per kWh. Det svenske finansdepartementet har startet en utredning om energiskatten på elektrisitet, som har frist 9. oktober 2015.
Regjeringen foreslår at bedrifter med datalagring som hovedvirksomhet og uttak over 5 MW ilegges avgift på elektrisk kraft med redusert sats 0,48 øre per kWh. Toll- og avgiftsdirektoratet vil sende forslag til nærmere bestemmelser i særavgiftsregelverket for store datasentre, herunder om avgrensinger og gjennomføring av redusert sats, på høring.
Hvordan dette vil fungere før datasentrene er blitt så store virker uklart i Stortingsmedlingen.

Flyplassen på Notodden vil fra 2016 kunne få statlig støtte, etter søknad, mens flyplassen på Geiteryggen i Skien ikke lenger får statlig støtte. Regjeringen har satt av 28,5 millioner kroner, som skal deles på de tre flyplassene Notodden, Ørkand og Stord.

Ellers er alle bevilgede veiutbedringer i Grenlandsområdet, på Fv36 og E18. Arbeidene på E134 Århus-Gvammen får de nødvendige 275 millionene de trenger for å fortsette prosjektet som skal ferdigstilles i 2018. Det er bevilget penger til utbedring av Høgenheitunnellen på Fv354. 

Regjeringen foreslår å avvikle knutepunktfestival-ordningen, med unntak av festspillene i Bergen og i Nord-Norge. Det innebærer at Notodden Bluesfestival mister sin knutepunktstatus for blues, der de i 2015 fikk 2,7 millioner i støtte. Festivalen foreslås overført til Norsk kulturfond, og må søke penger derfra, men er sikret støtte i 2016.

Høgskolen i Telemark blir fusjoneret inn i den nye Høgskolen for Sør-Norge og får 8,7 millioner mer i pengeoverføring som belønning for fusjonen mellom de tre høgskolene.

Regjeringen foreslår å etablere en insentivordning for norsk og utenlandsk film med en ramme på 45 millioner kroner. Det innebærer at filminnspillinger i norsk natur får mulighet til momslette.
Regjeringen foreslår også et løft for regionale filmfond til en samlet bevilgning på 20 millioner kroner, og vil opprette en helhetlig nasjonal tilskuddsordning for filmformidling.

Andre ting i statsbudsjettet som er relevante for oss i Tinn:
– Billettpriser på kultur og kino øker som følge av økning av momsen fra 8 til 10%
– Det innføres nullmoms for digitale medier, i likhet med papiraviser.
– Regjeringen foreslår nå å fjerne årsavgiften i Frivillighetsregisteret fra 2016. Årsavgiften er i 2015 på 135 kroner. Det innebærer at det blir gratis for frivillige organisasjoner å registrere seg og å være registrert i Frivillighetsregisteret.
– Regjeringen bevilger 1230 millioner kroner innenfor fylkeskommunenes frie inntekter til å fornye og ruste opp fylkesvegene, noe som er en økning på om lag 200 millioner kroner fra 2015.
– Pressestøtten, som RA får ca 700.000 fra, opprettholdes uten endringer.
– I budsjettet for 2016 foreslår Regjeringen at kommuner og fylkeskommuner kan låne opptil 1,5 milliarder kroner for å pusse opp skoler og svømmeanlegg. 
– Økt lærlingtilskudd, 2 500 kroner per kontrakt.
– Bensinavgiften øker med 2,5% noe som også vil øke bensinprisen.
– Tobakksavgiften øker med 2,5 %.
– Avgiften på snus og skråtobakk øker 2 %.
– Strømavgiften øker med 2,5%.
– Alkoholavgiften øker med 2,5-2,6%. Det utgjør 9 kroner for en flaske brennevin, og 1,50 for en liter vin.
– Avgiften på sukkerholdige varer øker med 2,5%.
– Reisefradraget blir redusert for omlag 200.000 nordmenn.
Årsavgiften på bil øker til 3.135 kroner, og på dieselbiler uten partikkelfilter til 3.655,-.
TV-lisensen øker med 25 kroner, men økt moms fra 8 til 10% innebærer at lisensen øker totalt med 75 kroner.

Nye skatte-trinn:
Regjeringen foreslår å innføre en ny skatt på personinntekt, trinnskatten, for å dekke inn hoveddelen av reduksjonen i skatteinntekter som følge av at skattesatsen på alminnelig inntekt senkes fra 27 prosent til 25 prosent.
Trinnskatten erstatter toppskatten. Isolert sett vil trinnskatten øke skatteinntektene med om lag 17,5 milliarder kroner påløpt og 14 milliarder kroner bokført i 2016, men det må sees i sammenheng med at skatten på alminnelig inntekt foreslås å reduseres med om lag 26,8 milliarder kroner påløpt og 17,1 milliarder kroner bokført i 2016.

Trinnskatten vil ha fire trinn. Regjeringen foreslår at satsene i trinnskatten settes til 0,8 prosent for personinntekt utover 158 800 kroner. Deretter 1,6 prosent for personinntekt utover 224 900 kroner. 10,6 prosent for personinntekt utover 565 400 kroner (8,6 prosent i Finnmark og Nord-Troms) og 13,6 prosent for personinntekt utover 909 500 kroner.
Innslagspunktene i trinn 3 og 4 tilsvarer innslagspunktene i gjeldende toppskatt (lønnsjustert til 2016-nivå).
Redusert skattesats på alminnelig inntekt kombinert med ny trinnskatt vil redusere netto skattesats på personinntekt med 0,4 prosent for de fleste personlige skattytere.

Les selv i Statsbudsjettet på Regjeringen.no
 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia