fbpx

Foreslår å legge ned Rjukan kino og ungdomsskolen i Atrå

Radio Rjukan4. november 202212min
sss

Kommunedirektøren og hennes stab har jobbet hardt med å finne innsparingstiltak for kommende års budsjett og for økonomiplanperioden 2023-26. Dette er tiltak som foreslås til tross for at Tinn kommune budsjetterer med 800 millioner i inntekter i 2023, med økning på over 104 millioner fra 2021.

«Bestillingen» de har lagt på seg selv, og fått enstemmig vedtak på i Tinn kommunestyre er en nedskjæring av driftsbudsjettet på 35 millioner kroner, til tross for sterk økning i kraftinnetekter.

Kommunedirektør Anne Tove Sandal Teigenes begrunnet dette blant annet med at det er vedatt investeringer for 1,3 milliarder i årene fram til og med 2026, blant annet helsehus.

– Vi har fortsatt store investeringsprosjekt foran oss, som medfører at økte renter spiser en stadig større andel av driftsbudsjettet, påpekte hun i orienteringen.

Med bakgrunn i usikre framtidige utsikter for økonomiutviklingen vil man redusere driftsnivået, og heller sette penger på fond. Slik forelås det å budsjettere med tidenes overskudd i Tinn kommune. Det betyr at ikke lovpålagte oppgaver som Tinns største kulturtilbud Rjukan kino foreslås nedlagt, samt å legge ned den Atrå som ungdomskole og samle alle på én ungdomskole på Rjukan.

Det er en tydelig prioritering både når det gjelder driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Prioriteringen fra administrasjonen går tldels på tvers av politikernes uttalte ønske om å satse på bostedattraktivitet, og fokuserer på vann og kloakk og bygging av helsetilbud for eldre de neste fire årene. Politikerne får dermed litt av en oppgave med å omprioritere i det fremlagt kommunebudsjettet, noe de har tre uker på å finne løsningen på.

Menyen

Kommunedirketøren innleder sin kuttmeny med:
«Denne tiltakskatalogen er et vedlegg til kommunedirektørens budsjettgrunnlag for økonomiplan 2023-2026. Tiltakskatalogen inneholder både innsparingstiltak og tiltak som innebærer økte kostnader. Hensikten med tiltakskatalogen er at formannskap og kommunestyre får en «meny» de kan velge fra når det skal gjøres politiske prioriteringer.
Dette utelukker ikke at politikerne kan komme med andre forslag, men ved å benytte det handlingsrommet som tiltakskatalogen gir er man sikret at administrasjonen har vurdert konsekvens og risiko knyttet til tiltakene. Leseveiledning: Hvert tiltak har i den øverste linja har et nummer og et navn. Det er viktig å bruke denne identifikasjonen for å skille tiltakene fra hverandre. Alle tiltak gjelder drift. I tillegg er det anført om det er et drifts- eller investeringstiltak.»

Fargekoder

Det er lagt opp fargekoder, der grønn = foreslått tiltak, og inkludert i kommunedirektør sitt forslag, gul = ikke foreslått tiltak, men konsekvensvurdert. Blå rute = forslag til investeringer, som ikke er tatt med i kommunedirektøren sitt forslag.

«Det er særlig viktig å merke seg at mange tiltak ikke har helårsvirkning før i 2024. Dette skyldes som oftest at det er behov for en prosess for å gjennomføre nedbemanning i tråd med lov og avtaleverk. Minus foran tallene indikerer redusert utgift eller økt inntekt. Beskrivelsen av tiltaket skal gi en nøytral forklaring på hva tiltaket går ut på. Konsekvensen vil i de fleste tilfeller beskrive de ulempene tiltaket medfører. Det vil være mulig å finne andre/flere ulemper enn det som er beskrevet. Målet har vært å gi en nøktern, men realistisk vurdering uten å krisemaksimere. Gevinsten handler om hvilken gevinst tiltaket vil ha for kommunen.»

På helse og omsorg foreslås det innsparing på over 3 millioner ved å kutte fem årsverk og 3 sykehjemsplasser fordi behovet ikke er der, men at man heller legger inn pengene på ressurser i hjemmehjelpen, samt redusere en halv stilling, som opprettes på et høyere nivå igjen. Total innsparing er 300.000 kroner på sektoren.

Driftsområde Samfunn

Driftsinntektene på område Samfunn øker med 18 millioner kroner fra 2022 til 2023, på grunn av økte VAR-inntekter og øvrige gebyrer. Likevel skal den operative driften innen område Samfunn reduseres med til sammen kr. 5,4 millioner, og samtlige avdelinger har fått redusert sin driftsramme fra 2022 til 2023.

Her foreslås det kutt i renhold og vask på de fleste områder, og innføring av vaskegebyr for brukere og leietakere av Rjukanhuset, full kutting av løypetilskudd til oppkjøring av skiløyper i Tinn, og fjerning av tilskudd for tilbakeføring av boliger med verdenarvstatus, men dekning av konsulenttjenester på investeringsprosjekter 3-dobles.

Kommunalt vedlikehold og asfaltering reduseres med 800.000,- og 700.000,- skal spares inn i brannberedskapen. Det foretas også endel interne kutt som i stor grad er mindre synlige for publikum.

Oppvekst, integrering og kultur

På oppvekst, integrering og kultur foreslås nedleggelse av kommunes største kulturtilbud Rjukan kino, som skal gi en besparelse på 812.000 kroner i lønnsutgifter. Budsjettet sier ingenting om inntektene som kinoen genererer, eller om dette er nettoutgift. Man sparer også 650.000 i investering til ny fremvisermaskin ved en nedleggelse.

Den store overraskelsen denne tirsdagskvelden var forslaget om nedleggelse av nybygde Atrå ungdomskole, ved å samle alle ungdomskoleelever på Rjukan ungdomskole, en skole som, ifølge kommunalsjef Christine Kollenberg skal være stor nok til å ta imot elever fra Atrå, men som mangler gymsal. Et forslag da er å flytte SFO i Atrå over til de ledige lokalene etter ungdomsskolen. Deretter selge bygget Marum Ullern skole og dagens SFO-bygg.

Dette begrunnes i at barnetallet spesielt i bygdene går ned i årene som kommer.

Det foreslås på nytt kutt i kulturstøtten det kan søkes på, men i år bare med 147.000, samt kutt av penger til 17. mai på Rjukan, som man mener kommunen ikke skal arrangere.
Det foreslås også kutt i SFO, barnehage i sommerferie og en rekke nedbemanninger i skolen.


Søknader utenfra

I budsjettet defineres det som er tidligere kommunalt opprettede ordninger nå som «søknader utenfra» organisasjonen, noe som også gjelder kommunalt heleide selskaper. De ligger ekstra tynt an i årene som kommer, siden dette selvfølgelig ikke er «lovpålagte oppgaver».

Ordføreren måtte i kommunestyrets budsjettorientering tirsdag kveld be kommunedirektøren spesielt om å informere om disse kuttforslagene, da det ikke var tatt med i den opprinnelige orienteringen, men det kom spørsmål om Røde Kors, Lions, Rjukanbadet og Rjukan Idrett fra fire ulike representanter underveis i budsjettorienteringen.

Kommunedirektøren svarte konkret på spørsmål om de nevnte, men mente at disse postene som gjelder utenfor den sentrale kommunebudsjettet kunne man finne fram i budsjettets kommentardel når det ble sendt ut, men ordfører var klar på at dette var av stor interesse for politikerne og lytterne.

Nei til Rjukanbadetoppgradering

Det er ikke satt av penger til Rjukanbadets tekniske oppgradering – sannsynligvis i størrelsesorden 8 millioner. Styret og ledelsen ved badet har i repprtsasjer i RA hevdet at dette er tvingende nødvendig. Styreleder Bjørn Næset har sagt at det tekniske er utdatert og mangler reservedeler, og at badet kan bli stengt dersom det oppstår et vedlikeholdsbehov.

Det blir heller ingen penger til RNU for reiselivsstrategi eller omstillingsmidler (2,5 millioner.).

NIA får nei på 5 av 8 søknader, og VisitRjukans markedstøtte som er Tinn kommunens andel av fellesmarkedsføringen av Tinns hovedsatsingsområde foreslås kuttet helt (600.000,-) og det samme med kommunens andel til spleiselaget Fjellbussen (330.000,-).

Søknad fra det overveiende kommunalt eide Krossobanen på 2 millioner er det heller ikke funnet plass til.

Årlige gjentagende forslag

Nok en gang foreslås at driftstilskuddet til Stiftelsen Rjukan Idrett på 800.000 kuttes, en støtte som kommunestyret har påpekt er et bidrag for å holde oppe elevtallet på Rjukan vgs.

Det forslås også kutt av vedlikehold i Månastien som utføres av Lions. Her vil kommunen overta vedlikeholdet, og redusere det noe. I tillegg er 200.000 kroner til det kommunalt eide Arena Kompetanse for å bidra til rydding i bygatene også kuttet.

Det forslås også kutt av annonser for 50.000,- i hytteavisa «Det Skjer i Tinn» og 70.000,- til overføring av kommune- og formannskapsmøter på Radio Rjukan som følge av at kommunen nå sender møtene på sitt interne kommune-TV.
Eneste overraskelsen her er at man i år ikke forslår å kutte støtten til Røde Kors, som ligger inne med 150.000.

Her er forslagene til kutt og innlagte budsjettposter for «utenforstående søkere». Siste kolonne viser hva som er lagt inn i kommunedirektørens budsjett.

Nå skal kommunestyrerepresentantene med sine partigrupper studere forslaget de neste ukene. Det endelige budsjettet bankes i 15.desember.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia