fbpx

Slik kan en ny flerbrukshall bli

Radio Rjukan21. desember 202319min
flerbrukshall2

Rjukan har aldri vært nærmere å få realisert en flerbrukshall, men det gjenstår å se om politikerne finner pengene som skal til for at Rjukan får sin nye storstue for idrett, kultur og aktivitet like ved Rjukanbadet. I siste formannskapsmøte fikk politikerne hallen presentert slik den ser ut nå, tegnet som forprosjekt av Backe Idrettsbygg AS.

Saken ble tatt opp til orientering, og skal også opp til orientering i Tinn kommunestyre om noen dager. Bøygen det står på nå er om Tinn kommune kan ta seg råd til en slik hall. Det hjelper lite at Rjukan sannsynligvis er Norges eneste by uten en moderne flerbrukshall, med alle de investeringen som Tinn kommune står foran nå.

Det er svært detaljerte tegninger som kan brukes som anbudsgrunnlag, og hallen har en beregnet/antatt kostnad for Tinn kommune på mellom 114 og 137 millioner kroner etter at spillemidler (om lag 20 millioner) og merverdiavgift (25%) er trukket fra, avhengig av anbudsgivning.

Her er oppsummerte detaljer i orienteringen som er levert politikerne:

Rjukans nye flerbrukshall kalles «Rjukanhallene» i Backe Idrettsbyggs tegninger, og det er fordi den foruten å bestå av en stor idrettshall også består av en basishall (turnhall) med fastmontert utstyr for spenst-, hopp-, styrke- og turntrening. Plassering av hallen vil bli mellom Svaddevegen i nord, Mæland i øst, Rjukanbadet i sør, og Rjukan stadion i vest. Det planlegges også for ny parkeringsplass sør for Rjukanbadet, inn mot fjellveggen, med innkjøring via Mæland.

Fra inngangen fra Svaddevegen, B-inngangen, vil det være tilgang til 25 meter pistolskytebane med tilhørende lager i underetasje, teknisk rom og et lite klubbrom, samt toalett og et disponibelt rom/teknisk rom.

På bakkeplan, plan 1, vil hovedinngangen være ved enden av Rjukanbadet og vil inneholde vestibyle, vakt- og kiosk-lokale, toaletter, sosialt rom, styrketreningsrom, vektrom, og inngang til turnhallen, en basishall som inkluderer komplett buldrevegg plassert i basishallen, størrelse 20 x 4,5 meter, inkl. fallmatter langs hele veggen. Videre innover er det inngang til flerbrukshallen med tilhørende lager og garderober (2 sett, + ett sett instruktørgarderober), rengjøringssentral og avfallsrom.

I andre etasje, plan 2, blir det vestibyleområde og vrimleareal, publikumstoaletter, klubbhuslokaler med kontorer og møterom, spinningsal, en øvre del av styrketrening, en stor aktivitetssal, og et galleri inn mot basishallen, samt tribune for rundt 225 tilskuere inn mot flerbrukshallen, samt tekniske rom.

Deler av tomten er pr. i dag regulert til boligformål. Før arbeider kan igangsettes må det foretas en mindre justering av eksisterende reguleringsplan, eventuelt må ny reguleringsplan/detaljregulering utarbeides. (red.anm : dette ligger inne som forlag i «Kommundelplan Rjukan» som ennå ikke er vedtatt.)

Hovedadkomst for publikum, ansatte og utøvere blir mot vest, på Rjukanbadets inngangside, innerst i hjørnet av det vinkelformete bygget. Adkomsten er vendt ut mot et lite «torg». Kjøreadkomst til hallen for drift, levering av utstyr, utrykningskjøretøy etc. blir på gang- og sykkelveien på vestsiden av hallen. Det er ikke tillatt med annen kjøring til hallen på denne veien. Det er anlagt en større port inn til flerbrukshallen på sørsiden av bygget.

Alle haller og aktivitetsflater har tilhørende arealer for foreldre eller andre som ønsker å følge med på aktivitetene. Den store flerbrukshallen har også et større tribuneanlegg som nås fra plan 2. Alle garderober ligger i kort avstand fra hovedinngangen og er plassert tett opp mot de aktivitetsflatene de skal betjene. Garderobesettet lengst mot sør er også tilrettelagt for bruk til uteaktiviteter (stadion).Det er i tillegg vinduer og åpninger i vegger som bidrar til at funksjonene også visuelt henger sammen.

De to hallene er integrert i hovedformene, men skiller seg ut med buete takformer og en annen materialbruk i fasadene. De buete takformene har slektskap til Rjukanbadet. Det er lagt vekt på åpne fasader mot torgarealene i vest og mer lukkede fasader mot nord og øst.

Materialbruken i fasadene er en kombinasjon av bekledningstegl, sinuskorrugerte stålplater, plane fasadeplater og noe trekledning. Store deler av ytterveggene mot vest og sør består av glassfasader med profiler i lakkert aluminium. Vinduer og vindusfelt i solutsatte fasader utstyres med solskjerming. Fasadene utføres med naturlige, avdempede farger; jordfarger med slektskap til den omkringliggende bebyggelsen og de store, omkransende fjellsidene.

Det er ikke planlagt egne fasiliteter for ansatte i bygget. Det er forutsatt at personalrom og personalgarderober i Rjukanbadet også dekker den nye hallen. Personbelastning: Inntil 1000 personer totalt i bygget (maks. 800 i idrettshallen). Normale brukstider i hallene er lagt opp til å være mandag til fredag kl. 08-22, lørdag/søndag kl. 10-17.

Fast og løst inventar er ikke detaljprosjektert. Detaljprosjektering i samspill med tiltakshaver skal inkluderes i tilbudet. Alle materialer og produkter som benyttes i tilbudt løsning skal være miljøvennlig og av lavutslippstypen.

Yttervegger skal bygges i betong. Fra plan 1 og opp til tak vil deler av bæresystemet bestå av limtresøyler og limtrebjelker og fagverksdragere i limtre. Eventuelle stålkonstruksjoner kan kun benyttes der limtre ikke er formålstjenlig. Det etableres tilstrekkelig med vindavstivinger.

Tribunen bygges i tre eller betong (valgfritt). Tribunen skal uansett ha sitteflater i tre. Det skal tilstrebes et størst mulig omfang av synlig massivtre i bygget. Synlige massivtrevegger skal ha «pen» overflate. Det skal medtas antigraffitibehandling på de nederste 3 meter av yttervegg fra bakkeplan, der dette er mulig.

Det skal medtas motorisert solskjerming (screens) i nødvendig omfang. Dette gjelder alle glassfasader/vinduer som er vendt mot øst, sør og vest. Solskjermingen monteres med skjult innkassing. Vinduer leveres for øvrig med energiglass

Utomhusarbeidene avsluttes mot tilliggende områder med naturlige overganger. Det skal etableres ny adkomstvei i forlengelsen av Mæland til ny P-plass sør for Rjukanbadet.

Det var fungerende teknisk sjef Svein Aannestad som la fram flerbrukshallprosjektet for Tinn formannskap.

– Vi hadde en forstudie til behandling i kommunestyret 14. juni nå i år, der vi la fram to skissealternativer utarbeidet av to ulike arkitektfirmaer, og da vedtok kommunestyret at vi skulle jobbe videre med ett av prosjektene og legge fram et forprosjekt sammen med budsjettet for 2024, innledet Aanestad og fortalte at både Tinn idrettsråd og Rjukan IL fikk valget av Bakke Idrettsbygg AS sin skisse.

Aannestad understrekte at man har fått utarbeidet forprosjektet på en veldig rimelig måte, da Backe Idrettsbygg hadde gitt et så detaljert prosjekt i forstudien.

–Forprosjektet er jo så detaljert at det kan nesten danne grunnlaget for en anbudskonkurranse, altså en total entreprise. Vi mangler litt når det gjelder VVS, elektro og tele- og automatisering ellers så er det nesten et komplett konkurransegrunnlag som nå ligger i forprosjektet. Vi har da en teknisk beskrivelse fra arkitektene, vi har situasjonsplan, vi har plantegninger, vi har perspektivskisser, vi har 3D-illustrasjoner og vi er så detaljerte at vi har beskrevet innvendige veggflater i hvert enkelt rom og ned til innvendig gulvbelegg i hvert enkelt rom – i det hele tatt veldig detaljert, sa Aannestad.

–Hallen består primært av en flerbrukshall, en stor hall og en basishall med tilhørende fasiliteter. I tillegg så har vi en underetasje der vi har tatt inn skytebane. Det er mangler innendørs skytebane, og det er lagt inn en 25 meters skytebane, noe politiet er veldig interessert i, sa Aannestad.

–Basishallen blir utstyrt med apparater og vi har kontorer, styrkerom, publikumsarealer og tribuner. I det hele tatt er mest av det som en flerbrukshall da bør inneholde også kan brukes til mye mer enn idrett. Det kan jo bli i storstue og brukes i til konferanser, selskaper, utstillinger og så videre, sa Annestad.

– Det er en liten tomt, men vi har fått til en utforming som går i forskjellige vinkler, man har prøvd å gjenskape mye av formene på Rjukanbadet, blant annet med et kuplet tak, så det skal bli mer helhetlig inn i området. Vi er på 4300 kvm størrelse, og vi har sagt litt om etableringskostnader i framlegget.

–Vi har nå et byggemarked som er veldig volatilt. Akkurat nå er det lite å gjøre, og Bakke Idrettsbygg bygger idrettshaller. De har faktisk nå hatt anbud som ligger så lavt som 30.000 kroner per kvm. Det er veldig lavt. Bakke Idrettsbygg forventer også at når renta begynner å gå ned, så får vi litt ketchup-effekt i byggemarkedet, og at byggekostnadene vil stige.

–Hadde vi gått ut i markedet i dag, så hadde vi kanskje fått det til 30.000 kroner. Det vet vi ikke. Men hvis vi legger det til grunn, så vil hallen koste 135 millioner pluss moms. Men momsen får vi igjen. Hvis vi legger oss på 35.000 kroner per kvm, som kanskje er mer riktig litt fram i tid, så ligger vi på 157 millioner kroner. I de kostnadsoverslagene har vi ikke tatt med inventar og utstyr og vi har ikke tatt med utenomhusarbeider. Vi har også forutsatt opparbeid av parkeringsplass på sørsida av Rjukanbadet, men vi har ikke det med med de kostnadene, sa Aannestad.

–Vi har også i forprosjektet detaljert sett på hva vi kan få i spillemidler, og etter dagens satser med det som hallen er tenkt å inneholde, så utgjør spillemidler 20,6 millioner kroner. Da er vi nede på et nettobeløp med 30.000 per kvm på 114,4 millioner kroner, og med 35.000 per kvm på på 137 mill. kroner, sa Aanestad og orienterte også om driftkostnadene.

Han viste til at det varierte veldig fra 375 kroner per kvm per år i Tinn, til f.eks. 2263 kroner per kvm per år i Kongsberg.

–Backe Idrettsbygg sier at de kan drifte denne halen for 2 millioner kroner i året. Det gir da 444 kroner per kvm. Vi har diskutert det internt, og vi synes det er noe lavt, men hvis vi legger oss på 3 millioner i reine driftskostnader, så utgjør det 666 kroner per kvm per år, og vi har ikke da med noe til bemanning i hallen, da den type haller kan også driftes uten faste bemanning.

–I konklusjonen til kommunedirektøren så står det at flerbrukshallen vil være en kjærkommet tilvekst til Rjukan. Det vil øke bostedsattraktiviteten, og det vil øke attraktiviteten både for kommunens innbyggere, turister og hytte- og leilighetsbeboere. Og det er klart at Rjukanbadet og Flerbrukshallen vil bli et veldig flott tilbud til alle som er på Rjukan og som besøker Rjukan.

–Og så ser dere av innstillingen at kommunedirektøren han er litt skeptisk til å tilrå dette sånn uten videre per i dag. Det er mange store ting på gang i Tinn, og det anbefales da at en realisering av prosjektet ses i sammenheng med den prosessen rundt økonomi og store prosjekter som blir satt i gang på nyåret, avsluttet Aannestad orienteringen som er mer detaljert på papiret i saksfremlegget.

Bjørn Næset (Ap) hadde ikke spørsmål, men ville kommentere.

–Jeg har ikke noen spørsmål utover at jeg synes saken er veldig fin. Jeg synes det er veldig gode forslag fra Bakke Idrettsbygg, og jeg liker det jeg ser. Jeg må vel si at jeg forstår hvorfor kommunedirektøren skriver at prosjektet skal sees i sammenheng, men jeg håper at vi er fremoverlente og ser at vi finner rom til dette. Men det kan vi først svare på når vi kommer til juni tror jeg. Men jeg vil bare gi uttrykk for at dette har vi ikke glemt, men noe vi jobber med og håper å få realisert, sa Næset før Gjermund Ingolfsland (Frp) ba om ordet.

–Takk for en god gjennomgang. Det har jo utviklet seg fra et prosjekt som startet på en kostnad på 60 millioner til initiativtakerne, så det har jo vokst ganske mye. Og jeg synes det er bra at kommunedirektøren også her setter en liten fot i bakken, og vil ha en helhetlig vurdering av økonomien. Det har Tinn Frp poengtert hele tiden, sa Ingolfsland og viste til de andre store prosjektene og at de heller ikke gikk til valg på et ja til flerbrukshall. Han spurte også om tingene som var tegnet inn rundt hallen var med i kostnadsberegningene, noe Aannestad igjen avkreftet.

–Det er jo forutsatt at dagens klubbhus skal rives, og det er jo lagt inn da i forprosjektet, og at det opparbeides parkeringsplasser på sørsida, men det er jo heller ikke noe must. Du har jo også en parkeringsplass på nordsida av Svaddeveien som kan brukes selvfølgelig. Vi vet jo at ved større arrangementer så blir det mye biler. Så da er det selvfølgelig kjekt å ha den på sørsiden av Rjukanbadet, sa Aanestad før Ingolfsland igjen ba om ordet..

–Jeg tror nok den parkeringen på sørsida blir et must. Vi har et kapell ved siden av der som vil gjøre at det til tider vil være stort behov for mange parkeringsplasser, mente han, før ordfører tok saken til avstemning, der saken ble enstemmig vedtatt som kommunedirektøren hadde innstilt.

«Punkt 1.) Kommunestyret tar forprosjekt for flerbrukshall til orientering.
Punkt 2). Videre fremdrift i form av anbudsutlysning og bygging av flerbrukshallen vurderes i forbindelse med kommende årsbudsjetter og økonomiplaner.»

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia