fbpx

Enstemmig for nytt helsehus på Bjørkhaug

Radio Rjukan8. juni 20227min
helsutvalget

Det ble en stor dag i Tinn formannskap som kunne besegle vedtaket som var utformet av posisjonen i helse- og omsorgsutvalgets møte. I formannskapet ble det tilogmed enstemmighet.

Som ventet etter den omfattende befaringsrunden torsdag var det rørende enighet i det som har vært Tinn kommunes store politiske konfliktsak. Tinn skal bygge et helt splitter nytt helsehus – et Alternativ X – og det skal ligge der Eldres Hus ligger på Bjørkhaug.

Det gamle skal rives, mens det brukes penger på midlertidige løsninger blant annet med bruk av brakkerigg for millioner, før et nytt helsehus til nærmere 700 millioner kroner står ferdig i 2026.

Kommunedirektørens forslag, som i begge møter ble lagt detaljert fram av konstituert kommunalsjef Svein Aannestad ble vedtatt, med unntak av et endringsforslag fremlagt av posisjonen. De likte ikke punktet som innga usikkerhet om det skulle være sykehjemstilbud i bygda, så de endret punktet som da går inn for at det skal være sykehjemsplasser både på Rjukan og i bygda i framtida. Det var en ending som ble godt mottatt av Tinn Sp i helse- og omsorgsutvalget, men SVs Trygve Lampe stemte for kommunedirektørens innstilling, og ville ta betenkningstid fram mot kommunestyret som skal besegle saken i sitt møte 16. juni.

16. juni er dagen før fristen går ut for å bestemme hva man vil med Rjukan sykehus, som dermed er forlatt helt i saken om framtidige kommunale helsetjenester, og blir på Sykehuset Telemarks hender.

Alternativet med Håndverkergata og Glade hjørne ble forkastet som helt uaktuelt plassmessig, og det samme er Billagstomta, da den er for smal, og ville kreve en stor rasvoll, og et veldig langt bygg (140 meter). Politikerne kunne dermed enes om det eneste alternativet som kan huse et nytt helsehus som tilfredsstiller framtidas krav.

Slik lyder vedtaket som i stor grad bygger på kommunedirektørens innstilling:
(Endirngene fra kommunedirketørens innstilling er uthevet, mens det som ble fjernet i vedtaket er i kursiv.)

«1. Eldres Hus / Bjørkhaug velges som lokaliseringssted for et framtidig Helsehus på Rjukan i samsvar med de forutsetninger som framgår av saksframlegget med vedlegg i denne saken.
2. Den framtidige helse- pleie- og omsorgsektoren vil etter dette være lokalisert på
følgende steder:
* Nytt Helsehus på Eldres Hus / Bjørkhaug
* Tinn Helsetun

3. Når det gjelder Tinn Helsetun, legges følgende forutsetninger til grunn:
A: Utgikk (Det lød: Tilbudet på Tinn Helsetun opprettholdes som i dag.)

B: Det skal etableres inntil 48 nye sykehjemsplasser på Eldres Hus Bjørkhaug og inntil 16 sykehjemsplassr. Altså to moderne avdelinger på Tinn Helsetun. Resterende areal på Tinn helsetun bygges om til betjente omsorgsleilhighet og erstatter tidligere sykehjmesplasser.
(Dette punktet som var i den opprinnelige innstillingen ble strøket: Etter hvert som antall omsorgsleiligheter med betjening øker totalt i kommunen og det er etablert 48 nye sykehjemsplasser på Eldres Hus/Bjørkhaug, er målsettingen å redusere antall sykehjemsplasser på Tinn Helsetun og erstatte disse med betjente omsorgsleiligheter.)
C: Tinn kommune har relativt mange sykehjemsplasser, så det vil være et viktig strategisk grep å søke og redusere disse i antall. Dette vil ha en positiv økonomisk effekt samtidig som betjente omsorgsleiligheter av mange er en foretrukket boform fremfor sykehjemsplass.
D: Når en kjenner hvor mange sykehjemsplasser som blir opprettholdt etter avklaring som følge av punkt B, må det foretas en generell oppgradering / nybygg av de helsetjenesten som er loklaisert på Tinn Helsetun.
(Teksten som ble fjernet var: Når en kjenner hvor mange sykehjemsplasser som blir opprettholdt etter avklaring som følge av pkt. B, må det foretas en generell oppgradering av lokalene til de helsetjenestene som er lokalisert på Tinn Helsetun.)
E. Noe oppgradering må gjennomføres så raskt som mulig (bl.a. ventilasjon og pasientvarslingssystem)

4. Når det gjelder fremdrift av bygging av nytt Helsehus på Eldres Hus /Bjørkhaug, legges følgende forutsetninger til grunn:
* Perioden høst 2022 til sommer 2023 brukes til nødvendig reguleringsendring og detaljplanlegging av det nye Helsehuset.
* Ved optimal framdrift av disse prosessene, kan anbudsutlysing skje slik at faktisk bygging kan starte høsten 2023.
* Det må påregnes 2 til 2,5 års byggetid.
* Det kan flyttes inn i nytt Helsehus i løpet av 2026.
* Nåværende leieavtale med «dagens» Helsehus i Storgata utløper 31.12.2026.

5. Bygging av et nytt Helsehus på Rjukan vil representere en stor økonomisk utfordring for kommunen. Dette samtidig som kommunes driftsutgifter må reduseres betydelig de nærmeste årene.
For å redusere framtidige kapitalkostnader knyttet til nytt Helsehus med tilhørende stort låneopptak, legger kommunestyret til grunn som en intensjon at hoveddelen av kjent regnskapsoverskudd i året 2021 settes av til bruk som egenkapital til det nye Helsehuset.
Ved mulig overskudd i regnskapet for 2022 grunnet svært høye kraftpriser skal hoveddelen av dette også avsettes til bruk som egenkapital, det samme gjelder mulige merinntekter i 2023 og 2024.

6. Rjukan Sykehus brukes ikke til framtidig lokalisering av helse-, pleie- og omsorgstjenestene i Tinn kommune. Konsekvensen av dette er:
* Tinn kommune tiltrer ikke / kjøper ikke Rjukan Sykehus på de forutsetninger som framgår av Intensjons- og opsjonsavtale Inngått mellom Sykehuset Telemark HF og Tinn kommune (partene) Vedrørende eierskap og aktiviteter ved Rjukan Sykehus vedtatt av kommunestyre 17.06.2021.
* Heleide kommunale selskaper kjøper ikke Rjukan Sykehus på de forutsetninger som framgår av Intensjons- og opsjonsavtale Inngått mellom Sykehuset Telemark HF og Tinn kommune (partene) Vedrørende eierskap og aktiviteter ved Rjukan Sykehus vedtatt av kommunestyre 17.06.2021.»

Kostnaden på et nytt helsehus på Bjørkhaug har en beregnet kostnad på 649,6 millioner kroner.I dette beløpet inngår ikke et uteområde eller møblering som også må til kom det fram i tirsdagens utvalgsmøte.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia